KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA PODPISUJĄCYCH POROZUMIENIE Z "ALFA ANNA TRELA"

Zgodnie za art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r ) dalej jako RODO , informuję , że :

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ALFA ANNA TRELA z siedzibą
w Sosnowcu (41-200) przy ul. Śląska 24

2. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji porozumienia – na podstawie art 6 ust. 1 lit b RODO oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej , na podstawie art.6.ust.1 lit c RODO w zw. z art 74 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ; Pani / Pana dane osobowe oraz wizerunek mogą być również przetwarzane w celu informowania w mediach i publikacjach o działalności Administratora , na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO , tj. odrębnej zgody ; w przypadku ewentualnych sporów Pani / Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO , co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes , którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora;

4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa , upoważnieni pracownicy / współpracownicy Administratora , dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;

5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania / wygaśnięcia Porozumienia, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania; dane osobowe przetwarzane
w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń ( np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń,wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;

7. posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani / Pan , że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych dotyczących
Pani / Pana narusza przepisy RODO;

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia porozumienia:

10. wobec Pani / Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje ( decyzje bez udziału człowieka ),
w tym Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.